Vi er sertifisert som miljøfyrtårn etter følgende kriterier: 

Felles kriterier, Leitaker, Engroshandel

 

Klimarapport sertifisering

Type: 3-årig
Utstedt: 15 apr, 2019
Utløper: 15 apr, 2022

Gjennomførte tiltak

 • Arbeidsmiljø: Lunsj.no skal ha et trygt arbeidsmiljø som oppfyller HMS‐standarden. Relevante fysiske øvelser som er innført for å unngå belastningsskader installert treningsvegg﴿ og som  vernerunder gjennomføres jevnlig. De ansatte skal trives og føle seg trygge og komfortable jobb ved åpen dialog og tilgjengelig ledelse. Sykefraværet skal holdes lavt ved personalsamtaler og tilrettelegging av oppgaver.
 • Innkjøp og materialbruk: I den grad det er mulig vil vi velge produkter som belaster miljøet minst mulig under produksjon, når det er i bruk og når det blir til avfall. Vi foretrekker miljøvennlige, miljømerkede og resirkulerbare produkter. Lunsj.no tenker kvalitet med hensyn til holdbarhet, reparasjon muligheter, service og alternative løsninger til engangsprodukter der det er hensiktsmessig. Lunsj.no vil oppfordre til at leverandørene tar emballasje i retur. Vi ønsker å prioritere lokale og miljøbevisste leverandører. For å spare miljøet for transportkostnader, vil vi foretrekke samkjørte og leveranser. Dette har endret seg i forhold til Catering tilbudet vi har etablert. Varm lunsj og møtemat/suppe osv. fra kjøkken kjøres senere ut dagen. Der det er mulig samkjøres leveransene. Ulike leveringstidspunkter og et spredt nedslagsfelt gjør dette utfordrende til tider.
 • Avfall: Lunsj.no Norge AS har kontinuerlig gjennomgang av søppelhåndtering og kildesortering. De to vippecontainere vi bruker fungerer veldig bra for våre behov. Vippecontainere medfører redusert henting av begge søppeltypene. Restavfall hentes fast ukentlig og Glass/metallemballasje og matavfall hentes etter bestilling og behov. Metall og glass søppelstasjonen ble skiftet til to beholdere slik at også henting her er redusert og mer fleksibelt. Vi kildesortere mye som mulig der det er hensiktsmessig i henhold til anbefaling fra renovasjonsselskapet skal sikre at mest mulig blir materialgjenvunnet. Det var et mål at restavfallet ikke overstiger 20% av det totale avfallsvolumet. I 2019 har vi lykkes med det og ligger med en sorteringsgrad 87.5 /100 og restavfall 12,5% av totalen nesten 50% under det. Vi ha godt merkede miljøstasjoner i våre kontor‐ og lagerlokaler.
 • Energi: Lunsj.no jobbe systematisk med å redusere energibruk i sin daglige drift. Det er fokus ENØK i våre lokaler. Som nevnt i siste rapport har vi utvidet lokalene med et eget kjøkken. Dette medfører ikke bare mer avfall i form av tom emballasje glass/metall og rest‐ og matavfall﴿ men også et høyere forbruk av energi. Oppvarmet kontorareal og kantine er isolert med 50mm isolasjon/trykkfaste plater mot underliggende gulv. Alt av data‐ og elektronisk utstyr er slått av etter arbeidstiden. Energiforbruket ha steget som forespeilet p.g.a. kjøkkenet som ble tatt i bruk. Vennligst ser energiforbruk kwh. 
 • Transport: Oppfordre alle ansatte til å sykle, eller kjøre kollektivt dersom det er mulig. Alle bilene har fjernstyret motorvarmer. Alle bilene har piggfrie dekk. Vi har installert elektronisk fartsbok alle fartøy. Dermed er det mulig og ser til enhver tid hvordan bilene kjører og beveger seg. Vi har oppnådd en optimalisering/effektivisering av logistikken med dette verktøyet. Samtidig har volumen som skal kjøres ut økt. Catering produktene kjøres ut i en ekstra runde hvor spredning av leveranser løses med at man har et fast sentral møtepunkt der bilene møtes og lastes om. Dette gjør at kun en bil "in og ut" igjen for også fordele varene de andre bilene via et fast møtestedt. På slutten av året 2019 har vi forberedt bytte av alle biler fra Diesel til EL. Dette gjør at vi fra 01.01.2020 kan levere alt med El biler og hele distribusjon til Lunsj.no Norge AS er elektrisk. I Nettbutikken væres visualiseres rutene også slik at man et bedre oversikt av ruteforløpet. Reduksjon total kjørelengde av kilometer i 2019 contra 2018 vedrører fra å legge om rutene som er lengst til eksterne budbiler.
 • Utslipp til luft og vann: Utslipp til vann fra profesjonell catering kjøkken. Fettutskiller er installert og i drift. Vi er registrert hos vann‐ og avløpsetaten Oslo kommune. Tømming av fettutskiller er organisert gjennom renovasjonsselskapet Høytrykks‐Vakta AS.

Handlingsplan

 • Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet: Lunsj.no skal ha et trygt arbeidsmiljø som oppfyller HMS‐standarden. Relevante fysiske øvelser er innført for å unngå belastningsskader installert treningsvegg. Vernerunder gjennomføres jevnlig. De ansatte skal trives og føle seg trygge og komfortable jobb ved åpen dialog og tilgjengelig ledelse.Sykefraværet skal holdes lavt ved personalsamtaler og tilrettelegging av oppgaver
 • Arbeidsmiljø: Mål, sykefravær 3 %
 • Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift frivillig﴿ 7 varer
 • Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg 100 produkter
 • Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører 7 leverandører
 • Innkjøp og materialbruk: Tiltak Papirfri regnskap. Vi minimalisere all bruk av papir inklusive utsending av papirbasert tilbuds‐ og reklamemateriell. I den grad det er mulig velger vi produkter som belaster miljøet minst mulig under produksjon, når det er i bruk og når det blir til avfall. Vi foretrekker miljøvennlige, miljømerkede og resirkulerbare produkter. Lunsj.no tenker kvalitet med hensyn til holdbarhet, reparasjonsmuligheter, service og alternative løsninger til engangsprodukter der det er hensiktsmessig. Lunsj.no oppfordre til at leverandørene tar emballasje i retur. Vi prioritere lokale og miljøbevisste leverandører.
 • Energi: Mål 175 kWh per kvadratmeter
 • Energi: Tiltak For å spare miljøet for transportkostnader, vil vi foretrekke samkjørte og få leveranser. Expressleveringer blir gjennomført med El Bilen. Hurtig ladestasjon til El bilen slik at den kan brukes enda mer og effektiv er installert! På slutten av året blir alle ladestansjoner til de fremtidige EL‐ varebiler installert. Som forventet medfører kjøkkenet økt energiforbruk parallel med veksten og volumen kjøkken produsere. Dette slår seg ned i tallene av økt energiforbruk ﴾+2%﴿.
 • Transport: Mål, total mengde drivstoff ﴾frivillig﴿ 0 liter
 • Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil 0 liter pr.mil
 • Transport: Tiltak Alle varebiler som kjører med fossilt brennstoff skal byttes ut mot elektriske varebiler i 2020. Vi regner med at kontinuerlig lading av El‐ bilene vil øke strømforbruket i 2020 betraktelig.
 • Avfall: Mål, Restavfall 6000 kg
 • Avfall: Mål, Kildesortering 85 %
 • Avfall: Tiltak Det er til tider vanskelig med søppelhåndtering i kjøkken grunnet både plass‐ og tidsmangel. Dette skal det jobbes med mer slik at vi vil øke kildesorteringsgraden her også. Varer som ikke er fordervet skal videreforedles gjennom kjøkkenet. Dette gjelder hovedsakelig frukt og grønnsaker som ikke er bra nok kvalitet for å leveres til kunden men kan uten problemer brukes av kjøkken. Dette vil redusere matavfall ytterlige.
 • Utslipp til luft og vann: Mål Matvarer som er flytende og kommer i retur ﴾suppe﴿ skal tømmes i matavfall ﴾vippecontainer﴿ slik at det unngås tømming via fettutskiller og avløpssystemet. Vi skal skifte ut alle fem Diesel varebiler mot elektriske varebiler på slutten av 2019/2020. Alt av distribusjon med våre fartøy vil foregår elektronisk i 2020 og hjelpe med å redusere utslipp til luft ytterligere. Målet er 0 utslipp fra forbrenningsmotorer drevet av fossilt drivstoff.
 • Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak Matvarer som er flytende og kommer i retur ﴾suppe﴿ skal tømmes i matavfall ﴾vippecontainer﴿ slik at det unngås tømming via fettutskiller og avløpssystemet. Dette fungerer som ønsket. Vi skal skifte ut alle fem Diesel varebiler mot elektriske varebiler på slutten av 2019/2020. Alt av distribusjon med våre fartøy vil foregår elektronisk i 2020 og hjelpe med å redusere utslipp til luft ytterligere.
 • Annet: Vannmåler er installert i starten av Februar 2019 og det totale vannforbruket til Lunsj.no Norge As har vært på en daglig snittmengde/per ansatt på ca. 34 l i 2019. ﴾Beregningsgrunnlag man‐fre, 34l x 5 dager x 22 ansatte x 48 uke﴿. Til sammenligning: Hvert døgn bruker hver nordmann i gjennomsnitt 180 liter vann, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå for 2018.